Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
ISAF
sailing
The European Boating Association
The European Boating Association (EBA) jest cywilnym, typu "not for profit", stowarzyszeniem organizacji zrzeszających użytkowników łodzi rekreacyjnych (recreational boat users’ organisations). EBA została powołana w 1982 r. w Zjednoczonym Królestwie jako stowarzyszenie niezarejestrowane, którego członkowie zgadzają się przestrzegać zaakceptowanego przez siebie statutu.
Statut EBA zmieniony 13 października 2006 r. podczas posiedzenia w Kopenhadze w artykule 2 stwierdza, że celem EBA jest reprezentowanie wzajemnie uzgodnionych wspólnych interesów związków i stowarzyszeń europejskich zajmujących się pływalniami rekreacyjnymi.
  
Cel ten EBA realizuje poprzez:
• koordynowanie i rozwój aktywności rekreacyjnej na wodzie, wymianę informacji i podejmowanie działań mających na celu dobro członków EBA,
• promocję wszelkiej aktywności na wodzie,
• popieranie wszelkich działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa, swobody żeglowania i poprawy środowiska wodnego,
• zapewnienie kontaktów między instytucjami europejskimi a członkami EBA, zwłaszcza przy konsultacjach dotyczących tworzenia nowych dyrektyw i zarządzeń,
• zapewnienie kontaktów między członkami EBA a innymi organizacjami zajmującymi się rekreacją na wodzie.
Bieżąca praca Stowarzyszenia obejmuje zagadnienia ekologiczne, techniczne i prawne, a także pewne specyficzne projekty, takie jak promocja International Certificate of Competence oraz reprezentowanie interesów wodniaków europejskich w UN/ECE Inland Transport Committee.
Statut przewiduje dwa rozdaje członkostwa:
- pełne członkostwo,
- status członka-obserwatora.
Statut (constitution) precyzuje jaka narodowa federacja lub związek może otrzymać status pełnego członkostwa.
Do obowiązków organizacji członkowskich należy przestrzeganie statutu, opłacanie składek członkowskich, informowanie sekretariatu EBA o zmianach adresu, zmianie reprezentanta organizacji członkowskiej w EBA i o innych istotnych zmianach.
Wśród praw pełnych członków EBA zapisanych w Statucie znajdują się:
• uczestnictwo w obradach Zgromadzenia Ogólnego, wyborach władz EBA (pełny członek EBA posiada 1 głos plus jeden dodatkowy głos za każde 20.000 członków),
• otrzymywanie informacji o działalności EBA
• prawo do zaznajomienia się ze stanem rachunków Stowarzyszenia,
• nominowanie kandydatów na wakujące funkcje w Komitecie Wykonawczym.
Najwyższą władzą EBA jest Zgromadzenie Ogólne, które zbiera się 2 razy w roku. Zgromadzenie tworzą przedstawiciele organizacji członkowskich.
Do zadań Zgromadzenia Ogólnego należy:
• określanie szczegółowych celów i zadań Stowarzyszenia,
• wybór prezydenta, wiceprezydentów, skarbnika, sekretarza, audytorów, przewodniczących Komitetów Specjalistycznych,
• kontrola działalności Komitetu Wykonawczego,
• określanie wysokości składek, uchwalanie budżetu,
• przyjmowanie nowych członków EBA.
Decyzje Zgromadzenia Ogólnego podejmowane są zwykłą większością głosów. Kworum stanowi obecność minimum 1/3 liczby pełnych członków, reprezentujących kraje będące członkami Unii Europejskiej.
Prezydent EBA reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, przewodniczy obradom Zgromadzeń Ogólnych, proponuje Zgromadzeniu kandydatów na przewodniczących Komitetów Specjalistycznych, podpisuje protokoły i wszystkie pisemne komunikaty EBA.
Statut określa również obowiązki Komitetu Wykonawczego jako całości jak i obowiązki poszczególnych członków Komitetu.
Wybory prezydenta i wiceprezydentów odbywają się w głosowaniach tajnych. Na funkcje te można być wybranym 2 razy. Kadencja trwa 4 lata. Obecnie prezydentem EBA jest Duńczyk Peer Bent Nielsen, wybrany podczas Zgromadzenia Ogólnego w Kopenhadze (13-15 października 2006 r.). W 2002 r. uruchomiono stronę internetową, której obecny adres jest następujący www.eba.eu.com . Strona Główna EBA . Opublikowano folder opisujący EBA.
EBA zrzesza obecnie 28  organizacji z 18 krajów europejskich: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Rumunii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Łączna liczba członków tych organizacji wynosi około 1,5 mln. Strona Główna EBA.
Program spotkań roboczych i plenarnych EBA w ostatnim czasie obejmował m.in.:
• posiedzenia grup roboczych ds. czarterów, bezpiecznych portów i butli gazowych oraz  Komitetów specjalistycznych: Technicznego i Ekologicznego;
• sprawy wewnątrz-organizacyjne: personalne, finansowe, członkowskie, analiza wykonania poprzednio podjętych decyzji;
• sprawozdania z pracy grupy roboczej ds. analizy systemu czarterów jachtów w Europie, grupy ds. bezpieczeństwa w portach oraz grupy ds. ewentualnej standaryzacji butli gazowych w krajach Unii Europejskiej;
• współpraca EBA z Blue Flag International;
• sprawa Międzynarodowego Certyfikatu Kompetencji (ICC);
• rejestracja łodzi;
• sprawy dotyczące dróg śródlądowych i ich wykorzystania dla żeglowania rekreacyjnego i turystycznego;
• informacje o współpracy z organizacjami o podobnym do EBA profilu działalności: ISAF, EBI, IMO, EUROSAF, HELCOM, UNECE, NBF.
Na posiedzeniach plenarnych i na spotkaniach grup i komitetów specjalistycznych reprezentant PZŻ w EBA informował zebranych m.in. o realizacji programu Błękitna Flaga w Polsce, o  kolejnej edycji konkursu „Przyjazny Brzeg”, o działaniach pro-ekologicznych i inwestycyjnych związanych z turystyką wodną. S. Latek informował także o pracach nad przygotowaniem Biocide Directive, które mają się zakończyć około roku 2015, o międzynarodowej konferencji pod hasłem „Waterways revitalisation for the development of tourism and recreation”, która odbyła się we wrześniu 2011 roku w Bydgoszczy oraz o rozpoczęciu prac nad dyrektywą poświęconą ptakom oraz ich środowisku. W roku 2011 i podczas tegorocznego wiosennego posiedzenia EBA przedstawiciel Polski złożył również sprawozdanie z prac grupy ds. butli gazowych, której przewodniczy oraz poinformował o rejsie wodami Dniepru zorganizowanym z okazji obchodzonej w Polsce 70. rocznicy śmierci Mariusza Zaruskiego.
Na jednym z posiedzeń  EBA w roku 2009 przedstawiciel Polski upoważniony przez władze PZŻ przedstawił  propozycję zorganizowania w Poznaniu, przy okazji odbywających się w tym mieście XI Targów Żeglarstwa i Sportów Wodnych (06-08.11.2009) specjalnej konferencji poświęconej szansom upowszechnienia Międzynarodowego Certyfikatu Kompetencji, czyli swoistego prawa jazdy wodniaków. Propozycja została przyjęta życzliwie. Konferencja odbyła się dnia 6.listopada 2009 roku z udziałem kilku przedstawicieli krajów członkowskich EBA, a w jej programie znajdowały się następujące punkty:
• Obowiązujący system certyfikatów żeglarskich  w Polsce i propozycje jego usprawnienia;
• Międzynarodowy Certyfikat Kompetencji – iluzja, czy rzeczywistość?
(panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli krajów członkowskich EBA);
• Rola Rezolucji nr.40 ECE UN w tworzeniu międzynarodowego wodnego „prawa jazdy”;
• Sformułowanie wniosków dla Komisji Europejskiej, ECE UN, EBA i innych instytucji.
Problematyka butli gazowych dyskutowana była  na forum EBA w roku 2010, 2011  i 2012.
Przedstawiciel PZŻ koordynował m.in. akcję zbierania opinii na ten temat z różnych krajów europejskich. Na podstawie danych otrzymanych z kilkunastu krajów można było scharakteryzować rodzaje gazu dystrybuowane w tych krajach; rodzaje i wielkości butli i zaworów oraz problemy związane z wymianą butli, lub ich napełnianiem. W konkluzji Grupa ds. butli gazowych uznała, że harmonizacja różnych parametrów odnoszących się do gazu, pojemników i zaworów w całej Europie byłaby zbyt kosztowna. Grupa wnioskuje o przygotowanie i opublikowanie w internecie mapy Europy z informacjami o użytkowaniu butli gazowych w poszczególnych krajach europejskich ( i nie tylko), a być może także poradnika na temat w wersji drukowanej.
Na tegorocznym, wiosennym spotkaniu EBA w Palma de Majorka przedstawiciel Polski przedstawił także ważniejsze informacje dotyczące sytuacji żeglarstwa „przyjemnościowego” w Polsce W szczególności omówił opublikowany niedawno raport Ministerstwa Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat Programu rozwoju infrastruktury transportu śródlądowego w Polsce. Część I tego raportu zawiera analizę obecnego funkcjonowania transportu śródlądowego i turystyki wodnej. S. Latek zaprosił działaczy EBA do odwiedzenia targów i  konferencji pod nazwą Waterways Expo 2012, które odbywają się we Wrocławie we wrześniu.
W dniach 19-21 października odbędzie się w Bodrum ( Turcja) kolejne spotkanie EBA. Do najważniejszych punktów agendy należą:
• spotkania grup roboczych,
• zmiany w statucie EBA,
• wybory wiceprezydenta EBA,
• ustosunkowanie się do dokumentu Komisji Unii Europejskiej na temat turystyki przybrzeżnej,
• poprawki do oświadczenia EBA w sprawie rejestracji Jachtów,
• oświadczenie w sprawie farm wiatrowych,
• infrastruktura wodnych dróg śródlądowych,
• problem piractwa,
• zmiany w Recreational Craft Directive,
• Problemy dotyczące usuwania nieczystości z jachtów,
• Raporty organizacji współpracujących z EBA.
Opracował: S.Latek